Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Mokamos paslaugos
Specialioji pagalba
Mokinių priėmimas
Mokinių priėmimas
Mokinių priėmimas į ELOS klases
Numatomas klasių skaičius ateinantiems mokslo metams
Klasių sudarymas
Lankymosi gimnazijoje tvarka
Prašymų pateikimo tvarka ir priėmimo kriterijai
Sutartis
Tėvų apeliavimo teisės
Profesinio informavimo taškas (PIT)
Viešieji pirkimai
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimo į Kauno Antano Smetonos gimnaziją tvarka

    Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis ,,Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu", patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-90, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V - 766.
   Į gimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal pagrindinio (I - II gimnazijos klasėms) ir vidurinio ugdymo (III - IV gimnazijos klasėms) programas.

Mokiniai į gimnaziją priimami pateikus
(dokumentai priimami tik atnešus originalų dokumentą ir jo kopiją):

- prašymą (prašymai priimami nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d., jei lieka laisvų vietų - iki rugsėjo 1 d. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas- pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);
- mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumento originalą ir kopiją (iki birželio 30 d.);
- pažymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo (iki birželio 30 d.),
- sveikatos pažymą f-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.).

  • Baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokiniai priimami mokytis į I (9) arba II (10) gimnazijos klasę.
    Kviečiame mokytis Elos klasėse (plačiau). Mokiniai, baigę I pusmetį įvertinimais 8,9, 10, į Elos klasę patenka nelaikant testo (įrašomas po prašymo ir įrodančių pasiekimus dokumentų pateikimo).
  • Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą. Pirmumo teise priimami baigę pagrindinio ugdymo programą ir gimnazijoje mokytis pageidaujantys asmenys.

Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – įvertinus jo pasiekimus. 
Mokinio priėmimas mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, įforminamas sutartimi, kurioje aptariami gimnazijos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.


Dėl laisvų vietų ir kita papildoma informacija teikiama gimnazijoje 220 kab. tel. (8 657) 41909.

Prašymo dėl priėmimo forma.