Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Mokamos paslaugos
Specialioji pagalba
Mokinių priėmimas
Mokinių priėmimas
Mokinių priėmimas į ELOS klases
Numatomas klasių skaičius ateinantiems mokslo metams
Klasių sudarymas
Lankymosi gimnazijoje tvarka
Prašymų pateikimo tvarka ir priėmimo kriterijai
Sutartis
Tėvų apeliavimo teisės
Profesinio informavimo taškas (PIT)
Viešieji pirkimai
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Mokinių priėmimas į ELOS klases
Priėmimo į Antano Smetonos gimnazijos Elos klases nuostatai

Bendroji dalis

Nuo 2006/2007 m.m. Kauno Antano Smetonos gimnazijoje pradėtos formuoti Elos klasės, paremtos tarptautiniu Elos (Europa kaip mokymosi aplinka Europoje) projektu, kuris yra vykdomas Lietuvoje kartu su Kauno Technologijų Universitetu nuo 2005 metų. Šis projektas yra jungtinis Europos projektas, apimantis mokyklas įvairiose Europos Sąjungos valstybėse. Projekto iniciatoriai olandai. Elos projekto pagrindinis tikslas yra suteikti aukštesnės kokybės išsilavinimą, paremtą Europine orientacija, parengti mokinius gyvenimui ir darbui vieningoje Europoje. Mokiniai, mokydamiesi Elos klasėse, įgyja įvairių papildomų Europinių kompetencijų: tarptautinių projektų įgyvendinimas, gebėjimas komunikuoti su mokiniais iš kitų Europos šalių užsienio kalba, gilesnis Europos šalių kultūrinis pažinimas, IT naudojimas mokymosi procese ir pan. Įgytos kompetencijos padės jiems orientuotis Europinėje žinių visuomenėje ir palengvins jų integraciją Europos visuomenėje.
Kauno Antano Smetonos gimnazijoje Elos klasės orientuojamos į gabių mokinių ugdymą, nes šio projekto pagrindinių tikslų įgyvendinimas reikalauja aukštesnės mokinių motyvacijos ir pasirengimo labiau gilinti savo žinias įvairiose srityse. Šis projektas suteikė galimybę gimnazijai apjungti ir kitus jau seniau pradėtus projektus, tokius kaip CLIL (Integruotas dalyko ir užsienio kalbų ugdymas), "Gabių vaikų ugdymas", "EMILE klasė".

Priėmimo į Elos klases tvarka

1. Mokiniai Į Elos klases priimami baigę pagrindinio ugdymo programos 1-ąją dalį.
2. Mokiniai, baigę I pusmetį įvertinimais 9, 10 į Elos klasę patenka nelaikant testo (įrašomi į sąrašus pateikus prašymą priimti į Elos klasę ir pasiekimus įrodantį dokumentą).
3. Stojantieji į Elos klases mokiniai laiko testą, kuris susideda iš pagrindinių dalykų, t.y. lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos, istorijos ir geografijos, žinių patikrinimo. Testo metu yra tikrinamas bendras šių dalykų suvokimas. Istorijos ir geografijos dalykų testo dalis yra orientuota į mokinių žinių patikrinimą, susijusi su ES valstybėmis, pagrindiniais ES įvykiais ir jų institucijų veikla. (Papildoma informaciją) . Testas bus laikomas 2014 m. birželio 3 d. 11.00 val. (kurie negalės atvykti- 2014 m. birželio 12 d. 11.00 val.)
4. Testo balas yra sumuojamas su pagrindinių dalykų (išskyrus menus ir kūno kultūrą) metiniais įvertinimais ir apskaičiuojamas stojimo į Elos klases konkursinis balas. Mokinys negali pretenduoti patekti į Elos klasę, jeigu jo konkursinis balas yra mažesnis negu 7 (septyni).
5. Mokinys gali gauti papildomus balus, atsižvelgiant į klasės auklėtojo ir dėstančių mokytojų rekomendacijas, jo aktyvumą ir veiklą gimnazijos gyvenime.
6. Atsiradus laisvų vietų Elos klasėse, mokinys, iš kitų klasių, turi galimybę pereiti į Elos klasę, jeigu jo pagrindinių dalykų pažymių vidurkis yra ne mažesnis nei 7 (septyni) ir mokinys rodo dideles pastangas ir motyvaciją mokantis. Pervedimas galimas tik pasibaigus pirmajam arba antrajam pusmečiui.

Pervedimo iš Elos klasių į kitas klases tvarka

1. Mokinys gali būti perkeltas iš Elos klasių į kitas klases, jeigu mokslo metu eigoje jis nerodo pastangų mokytis, šalinasi bet kokios veiklos, susijusios su Elos projektu.
2. Grubiai pažeidžia gimnazijos vidaus tvarkos, mokinio taisykles.
3. Mokinys apie galimą perkėlimą yra įspėjamas iš anksto. Paliekamas bandomasis pusmečio laikotarpis pasitaisyti ir neparodžius papildomų pastangų, mokinys yra perkeliamas į kitą klasę mokslo metų pabaigoje.