Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Ugdymas
Ugdymo organizavimas
Ugdymo planai
Ugdymo bazė
Programų ir mokymosi būdų pasirinkimo galimybės
Formaliojo švietimo programos
Neformaliojo švietimo programos
Mokinių pasiekimų vertinimas
Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę
Egzaminai
Mokinių maitinimas
Gimnazijos baigimo rezultatai
Veiklos kokybės įsivertinimas
Išorinio vertinimo rezultatai
Darbuotojų darbo užmokesčiai
Finansinės ataskaitos
Projektai
Informacija apie gimnazijos veiklą
Vidaus tvarkos taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
Pamokų laikas
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Ugdymo organizavimas

1. 2014-2015 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai konkrečiai amžiaus grupei:

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

I–III gimnazijos kl.

2014-09-01

2015-06-05

35

IV gimnazijos kl.

2014-09-01

2015-05-28

34

2. gimnazija dirba penkias dienas per savaitę;

3. 2014 – 2015 mokslo metai skirstomi :


Pusmečiais

Klasės

I pusmetis

(nuo - iki)

II pusmetis

(nuo - iki)

I–III gimnazijos kl.

2014 09 01 – 2015 01 16

2015 01 19 – 2015 06 05

IV gimnazijos kl.

2014 09 01 – 2015 01 16

2015 01 19 – 2014 05 28

4. 2014 -2015 mokslo metais mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2014-10-27 2014-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2014-12-22 2015-01-02
Žiemos (I–IV gimnazijos klasės) 2015-02-17 2015-02-18
Pavasario (Velykų) 2015-03-30 2015-04-03
Vasaros (I–III gimnazijos klasės) 2015-06-08 2015-08-31

5. 10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių ir gimnazijos poreikius parinktai veiklai. Ji organizuojama gimnazijos pasirinktu laiku. (priedas Nr.2, 3);

6. mokiniams siūlomi moduliai (pasiekimų spragoms kompensuoti, dalyko žinioms ir gebėjimams pagilinti, naujam dalyko turiniui išmokti ir kiti) (priedas Nr.1);

7. neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115); neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos (priedas Nr.4);

8. sergančių mokinių mokymas namuose skiriamas ir organizuojamas pagal Moksleivių mokymo namuose organizavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049;

9. mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti gimnazijoje. Šios pamokos papildomai įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. Gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgusi į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio mokymo namuose planą. Mokinys gali būti gimnazijos direktorės įsakymu atleidžiamas nuo kai kurių pamokų ir nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Jei jis nesimoko kai kurių dalykų, dienyne ir mokinio individualaus ugdymo plane rašoma „atleista“;

10. mokinių savarankiškas mokymasis organizuojamas vadovaujantis Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049;

11. klasės jungiamos Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr.: 79 -3869) nustatyta tvarka ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-90 patvirtintu „Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu“;

12. užsieniečių vaikų, nemokančių valstybinės kalbos ir norinčių tęsti mokymąsi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, ugdymas organizuojamas vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ar dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 (Žin., 2005, Nr. 109-3991);

13. mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, pateikę prašymą gimnazijos direktoriui, lietuvių kalbos, istorijos ar visų atitinkamos klasės dalykų gali mokytis savarankiškai vadovaujantis Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049). Pageidaujantys mokytis nuotolinio mokymosi būdu kreipiasi į mokyklą, vykdančią nuotolinį mokymą.