Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Ugdymas
Ugdymo organizavimas
Ugdymo planai
Ugdymo bazė
Programų ir mokymosi būdų pasirinkimo galimybės
Formaliojo švietimo programos
Neformaliojo švietimo programos
Mokinių pasiekimų vertinimas
Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę
Egzaminai
Mokinių maitinimas
Gimnazijos baigimo rezultatai
Veiklos kokybės įsivertinimas
Išorinio vertinimo rezultatai
Darbuotojų darbo užmokesčiai
Finansinės ataskaitos
Projektai
Informacija apie gimnazijos veiklą
Vidaus tvarkos taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
Pamokų laikas
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Mokinių pasiekimų vertinimas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas:
 • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams žinomais kriterijais, susietais su Išsilavinimo standartais, skatinantis mokinių mokymosi pažangą, asmeninių galių plėtojimą. Mokiniams mokomiems pagal modifikuotas ar adaptuotas programas, taikomi tie patys pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijai. Mokytojas vertinimo kriterijus aptaria kartu su mokiniais;
 • planuodamas ugdymo procesą, mokytojas planuoja ir vertinimą, siedamas jį su mokymosi tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir galias;
 • mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema;
 • mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas jų mokymosi eigos stebėjimu;
 • pažymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį;
 • kontrolinių darbų atlikimo laiką derina klasėje dirbantys mokytojai;
 • vykdant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą dorinio ugdymo pasiekimai pažymiais nevertinami, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
 • pažymiais nevertinami žmogaus saugos, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės kūno kultūros pratybas lankančių mokinių pasiekimai, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
 • muzikos, kūno kultūros ir pasirenkamųjų dalykų pasiekimai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
 

Vertinimas mokslo metams pasibaigus

 • Jei dalyko mokymosi pasiekimai pažymiais nevertinami, mokiniui metinių įvertinimų stulpeliuose įrašoma taikytos vertinimo sistemos įvertinimai: „įskaityta“, „neįskaityta“;
 • Mokiniui dalyko metinis įvertinimas išvedamas iš I ir II pusmečio įvertinimų;
 • Neatestuotam vieną pusmetį – savarankiškai atsiskaičius už to pusmečio programą;
 • Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą II pusmečio įvertinimą, negali būti išvedamas patenkinamas to dalyko metinis įvertinimas.