Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Informacija apie įstaigą
Gimnazijos istorija
Socialiniai partneriai
Vizija, misija, prioritetinės veiklos kryptys, uždaviniai
2014 m. tikslai
2013 m. tikslai
2012 m. tikslai
2011 m. tikslai
2010 m. tikslai
2009 m. tikslai
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Vizija, misija, prioritetinės veiklos kryptys, uždaviniai

Kauno Antano Smetonos gimnazija - europinė mokykla, priklausanti tarptautiniam ELOS

mokyklų tinklui. Gimnazijos veikla orientuojama į Darnaus švietimo koncepcijos realizavimą (mokymąsi mokytis, mokymąsi ,,būti”, mokymąsi veikti, mokymąsi gyventi ir dirbti drauge).

Gimnazijos išskirtinumas:

 • Nuo 2003-2004 m. m. gimnazijoje vykdomas anglų kalbos ir dalyko integruoto ugdymo(-si) (CLIL) projektas.
 • Europinės mokymosi aplinkos, kurioje būtų įgyjama, vertinama ir pripažįstama mokyklos, kaip organizacijos bei mokinio ir mokytojo europinė kompetencija, kūrimas. Gimnazija priklauso tarptautiniam ELOS (Europa kaip mokymosi aplinka mokykloje) mokyklų tinklui.
 • Nuo 2009-2010 m. m. vykdomas prancūzų kalbos ir dalyko integruoto
 • ugdymo (-si) (,,EMILE klasė“) projektas.
 • Lyderystės ir tarpkultūrinės komunikacijos programos vykdymas nuo 2009-2010 m. m. (Projekto iniciatorius - asociacija AIESEC LIETUVA, Kauno filialas)
 • Akredituoto Profesinio informavimo taško (PIT), atviro mikrorajono bendruomenei, veikla nuo 2007 m.

Vizija. Gimnazija, sėkmingai vykdanti užsienio kalbos, informacinių technologijų ir dalyko integruotą mokymą, sukurianti palankią mokymosi aplinką šiuolaikinių kompetencijų įgijimui.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos misija – užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, suteikiančią visapusiškas galimybes asmens ugdymuisi, įgalinančią žmogų įgyti ir nuolat plėtoti aukštus tarptautinius standartus atitinkančias kompetencijas; tenkinti bendruomenės narių poreikius, ugdyti savarankišką, kritiškai mąstančią, visapusiškai išsilavinusią, atvirą nuolatinei kaitai asmenybę.

Prioritetinės veiklos kryptys :

 • Nuolatinė gimnazijos kaita siekiant mokinių pažangos.
 • Asmens prigimtinių gebėjimų ugdymas, pilietinės brandos formavimas, kūrybiškumo skatinimas, dvasinių bei fizinių galių plėtojimas.
 • Kaitos procesų ir ugdymo efektyvumo vertinimo kūrimas, interpretacinių ryšių ugdymo procese ryškinimas, naujų technologijų diegimas.
 • Nuolatinis dėmesys mokymuisi ir mokymui, siekiant mokinių polinkių, pasiekimų ir profesinio švietimo dermės.
 • Humaniškos, jaukios ir saugios aplinkos bendruomenės nariams kūrimas.
 • Mokytojų tobulinimasis nuolat besimokant, sugebėjimas vertinti save, naujovių paieška ir diegimas, tiriamoji veikla.

Filosofija:

 • Gimnazija, tenkinanti bendruomenės, asmens poreikius, ugdanti atsakingai savo gyvenimą gebantį kurti, savarankišką, kritiškai mąstantį, visapusiškai išsilavinusį žmogų, pilietiškai brandžią asmenybę, atvirą nuolatinei kaitai.
 • Ryškūs gimnazijos prioritetai, sava vertybių sistema, suformavusi mokinių lavinimo, mokslinimo principus.
 • Gimnazijos bendruomenė – projektuojanti, pereinanti iš reprodukcinės pedagogikos į interpretacinius santykius, dirbanti kūrybiškai, savarankiškai – tai strateginis ugdymo politikos posūkis.
 • Vyrauja integruotas ugdymas, susietas su sociokultūriniu kontekstu, padedantis mokiniui suprasti ryšius, ugdyti jo vertybines orientacijas ir nuostatas, padedantis gebėti įgytas žinias taikyti gyvenime, dedantis tvirtus asmenybės saviraiškos tobulėjimo pamatus.
 • Gimnazijos veikla grindžiama humanizmo, demokratiškumo principais, turinti strategiją, taktiką, savo veidą.
 • Gimnazijoje puoselėjama intelektualinė laisvė ir tolerancija.
 • Gimnazija – atviras mikrorajono kultūros židinys.
 • Funkcionuoja iniciatyvios savivaldos institucijos.
 • Ugdymo procese integruojami specialiųjų poreikių vaikai.
 • Diegiamos krikščioniškos moralės normos, brandinama asmens tautinė bei kultūrinė savimonė.
 • Palaikomi glaudūs ryšiai su aukštosiomis mokyklomis, užsienio švietimo įstaigomis, dalyvaujama šalies ir tarptautiniuose projektuose.
 • Pedagogai yra aukštos profesinės kompetencijos, kvalifikacijos.
 • Prasminga popamokinė veikla, skirta mokinių saviraiškai, meniniam lavinimui, asmenybės gebėjimų ugdymui.
 • Humaniškos, jaukios ir saugios aplinkos bendruomenės nariams kūrimas.