Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Ugdymas
Ugdymo organizavimas
Ugdymo planai
Ugdymo bazė
Programų ir mokymosi būdų pasirinkimo galimybės
Formaliojo švietimo programos
Neformaliojo švietimo programos
Mokinių pasiekimų vertinimas
Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę
Egzaminai
Mokinių maitinimas
Gimnazijos baigimo rezultatai
Veiklos kokybės įsivertinimas
Išorinio vertinimo rezultatai
Darbuotojų darbo užmokesčiai
Finansinės ataskaitos
Projektai
Informacija apie gimnazijos veiklą
Vidaus tvarkos taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
Pamokų laikas
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Programų ir mokymosi būdų pasirinkimo galimybės

Programų ir mokymosi būdų pasirinkimo galimybės

Mokiniams siūlomi moduliai (pasiekimų spragoms kompensuoti, dalyko žinioms ir gebėjimams pagilinti, naujam dalyko turiniui išmokti ir kiti) (priedas Nr.1);

Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115); neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos (priedas Nr.2);

Sergančių mokinių mokymas namuose skiriamas ir organizuojamas pagal Moksleivių mokymo namuose organizavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 259/153 (Žin., 2000, Nr. 25-654);

Mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti mokykloje. Šios pamokos papildomai įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgusi į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio mokymo namuose planą. Mokinys gali būti mokyklos direktoriaus įsakymu atleidžiamas nuo kai kurių pamokų ir nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Jei jis nesimoko kai kurių dalykų, dienyne ir mokinio individualaus ugdymo plane rašoma „atleista“ mokinių savarankiškas mokymasis organizuojamas pagal Savarankiško mokymosi tvarkos aprašą;

Mokinių savarankiškas mokymas organizuojamas pagal Savarankiško mokymosi tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ISAK-1759.