Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Informacija apie įstaigą
Gimnazijos istorija
Socialiniai partneriai
Vizija, misija, prioritetinės veiklos kryptys, uždaviniai
2014 m. tikslai
2013 m. tikslai
2012 m. tikslai
2011 m. tikslai
2010 m. tikslai
2009 m. tikslai
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

2011 m. tikslai

1. Tikslas. Stiprinti gimnazijos etosą, atliekant vertybių, bendruomenės santykių, tapatumo jausmo, klasių mikroklimato veiklos tyrimus, panaudojant MK lėšas.

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Gimnazijos etoso įsivertinimas išryškinant stipriąsias ir tobulintinas veiklos puses

Įsivertinant gimnazijos etosą, atliekami vertybių, bendruomenės santykių, tapatumo jausmo, klasių mikroklimato veiklos tyrimai, kurių rezultatai pasieks ne žemesnį kaip 3 -ią kokybės lygį.

Tyrimuose dalyvauja dalis (50 proc.) bendruomenės narių.

Nustatytos stipriosios ir tobulintinos veiklos pusės bei pristatytos mokytojų tarybos posėdyje.

Įsivertinant gimnazijos etosą, atliekami vertybių, bendruomenės santykių, tapatumo jausmo, klasių mikroklimato veiklos tyrimai, kurių rezultatai pasieks 4-ą kokybės lygį.

Tyrimuose dalyvauja dauguma (70 proc.) bendruomenės narių.

Nustatytos stipriosios ir tobulintinos veiklos pusės bei mokytojų tarybos posėdyje priimti siūlymai ir rekomendacijos mokyklos etoso stiprinimo srityje.

 2. Tikslas. Tobulinti mokinių ugdymo(-si) kokybę, gerinant pamokų organizavimą per aktyvesnių metodų, projektinės veiklos taikymą bei vertinimo sistemos tobulinimą, panaudojant MK lėšas.

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Gimnazijos mokinių pasiekimų kokybė (metiniai įvertinimai ne žemesni kaip 7 balai).

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas skatina mokinius ir padeda jiems mokytis.

Aktyvesnių mokymo metodų, projektinės veiklos taikymas skatina mokinių motyvaciją.

Gimnazijos mokinių pasiekimų kokybė ne mažesnė kaip 50%.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas yra tikslingas ir padeda mokiniams mokytis 50 proc. stebėtų pamokų.

Aktyvūs mokymo metodai, projektinė veikla taikoma 30 proc. stebėtų pamokų

Gimnazijos mokinių pasiekimų kokybė didesnė kaip 50%.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas yra tikslingas ir padeda mokiniams mokytis 60 proc. stebėtų pamokų.

Aktyvūs mokymo metodai, projektinė veikla taikoma 60 proc. stebėtų pamokų

                 3. Tikslas. Aktyvinti gimnazijos mokinių socialinę veiklą, įtraukiant mokinių savivaldą ir kuriant kitas darbo grupes, panaudojant MK lėšas.

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Aktyvus mokinių dalyvavimas socialinėje veikloje.

50% mokinių aktyviai dalyvaus gimnazijos socialinėje veikloje.

Daugiau kaip 50% mokinių aktyviai dalyvaus gimnazijos socialinėje veikloje.

4.Tikslas. Pagerinti ugdymo (-si) sąlygas mokiniams, atliekant dailės kabineto remontą, panaudojant miesto savivaldybės biudžeto lėšas.

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Pagerintos ugdymo(si) sąlygos dailės kabinete, tenkinančios mokinių poreikius

Sutvarkytos dailės kabineto grindys, sienos ir apšvietimas.

Atlikta dailės kabineto renovacija (atliktas remontas, pakeisti baldai).