Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Ugdymas
Gimnazijos baigimo rezultatai
Veiklos kokybės įsivertinimas
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010
Išorinio vertinimo rezultatai
Darbuotojų darbo užmokesčiai
Finansinės ataskaitos
Projektai
Informacija apie gimnazijos veiklą
Vidaus tvarkos taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
Pamokų laikas
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

2010 - 2011

Giluminio įsivertinimo išvados

Išvados: buvo analizuojami temos 1.1. „Etosas“ rodikliai:

1.1.1. „Vertybės, elgesio normos, principai“,

1.1.3. „Tapatumo jausmas“,

1.1.4. „Bendruomenės santykiai“,

1.1.6. „Klasių mikroklimatas“.

Stipriosios pusės:

·         Visi (100%) gimnazijos mokytojai žino gimnazijos filosofiją ir vertybes, kuriomis grindžiama gimnazijos veikla;

·         Beveik visi (98%) pedagogai dalyvauja kuriant gimnazijos viziją ir misiją bei puoselėja esmines vertybes savo kasdieniniame darbe;

·         Gimnazijoje sukurta palanki vidaus gyvenimo kultūra, kurioje atsispindi iš esmės geri ir pagarbūs santykiai tarp visų (100%) bendruomenės narių;

·         Dauguma (86%) gimnazijos mokinių žino elgesio taisykles, svarbiausiomis iš jų laiko – dėvėti mokyklinė uniformą ir pagarbiai elgtis su kiekvienu žmogumi, o svarbiausia vertybe laiko – žinias;

·         Mokinių tėvams (98%) yra įdomus mokyklos gyvenimas, aiškios mokinių elgesio taisyklės, dauguma domisi tuo, kas vyksta mokykloje, gauna pakankamai informacijos apie vaiko mokymąsi;

·         Beveik visi (98%) tėvų mano, kad gimnazija yra jauki, o jų vaikai joje saugūs.

·         Gimnazijos siekiamybė puoselėti nuolatinį bendruomenės tobulėjimą, bendrai matyti tikslus, uždavinius, prioritetus, mokyklos aplinkos svetingumą, prisiimti atsakomybę už saugų buvimą mokykloje ir kurti įvaizdį.

·         Dauguma (89%) gimnazijos mokinių jaučiasi saugūs, geranoriški klasėje, mokykloje, kuria projektus, dalyvauja daugumoje renginių, sieja su gyvenimo praktika, pasauliu. Gimnazija inicijuoja tokias situacijas, kuriose bendruomenės narys skatinamas, jo veikla pripažįstama ir vertinama.

·         Mokyklos veikla grindžiama visų bendruomenės narių aktyviu bendravimu ir bendradarbiavimu bei pasitikėjimu vienas kitu.

·         Mokytojų ir mokinių santykiai grindžiami lygiateise partneryste, draugyste, pagalba vieni kitiems.

·         Mokykloje gerai išvystyta pagalbos vaikui specialistų veikla. Teikiama psichologinė, socialinė, specialioji pedagoginė ir logopedo pagalba.

·         Beveik visi (98%) mokiniai jaučiasi pilnaverčiais klasės bendruomenės nariais, noriai bendrauja tarpusavyje.

·         Beveik visi (98%) mokiniai mano, kad klasėje jis yra gerbiamas, reikalingas ir nenorėtų pereiti iš dabartinės savo klasės į kitą klasę.

·         Daugumą (88%) mokinių, pilnai, arba iš dalies tenkina mokytojų ir mokinių tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo santykiai.


Tobulintinos pusės:

· Dalis gimnazijos mokytojų mano, jog yra mokinių, kurie nesilaiko gimnazijos teisyne numatytų elgesio normų;

· Dauguma mokinių tėvų teigia, jog jų vaiką vargina per didelis mokymosi krūvis.

· Dauguma mokinių nėra susipažinę su bendromis gimnazijos taisyklėmis. Neturi savo klasės elgesio taisyklių.

· Ne visi mokytojai geba suvokti ar stengiasi suprasti keistą mokinių elgesį, kiekvieną iš jų pažinti, išsiaiškinti baimes, nerimą, kitas priežastis, palaikyti gerą klasės mikroklimatą.

Rekomendacijos:

  • Aktyviau stebėti ir pažinti mokinius įvairiose aplinkose bei teikti pagalbą atstumtiesiems, sudarant sąlygas jų saviraiškai.
  • Pedagogams visada išlikti tolerantiškiems, stengtis patenkinti esminius mokinio poreikius: jis turi būti gerbiamas, kitų vertinamas, jaustis psichologiškai saugus. Jeigu mokinys jaus reikalingumo, meilės, pagarbos ir kitus jam rodomus jausmus, tuo pačiu jis atsakys ir kitiems.
  • Supažindinti mokinius su bendromis gimnazijos taisyklėmis.
  • Kiekvienoje klasėje susikurti savo elgesio taisykles.
  • Sutelkus bendras administracijos, mokytojų, tėvų ir mokinių jėgas siekti, kad kuo daugiau gimnazijos mokinių laikytųsi numatytų elgesio normų, o puoselėjamos vertybės, principai ir idealai ryškiau atsispindėtų kasdieniniame gyvenime.
  • Gimnazijos pedagogai turėtų mažinti per didelius mokinių mokymosi krūvius, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir galimybes, diferencijuojant ir individualizuojant mokymą.